0964 68 2442

Combo 3 Que thử thai AMESTICK

30,000

Nhanh chóng – Đơn giản – Chính xác.

Tiện lơi – An toàn

Công nghệ tiêu chuẩn Hoa kỳ, ISO: 13485:2003, visa: SPCĐ-TBB-305-17

Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày.